با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک

دانلود و خرید کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک

طبق قانون جدید ۱۳۹۰

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک  نوشته  رضا بنایی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک

کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک، نوشته رضا بنائی است و انتشارات چاپ و نشر بازرگانی آن را روانه بازار کرده است.


درباره کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک

اطلاع از جزئیات مرور زمان مطالبات، انقطاع مرور زمان، اسقاط و یا تعلیق احتمالی آن و طرح موضوع برای گمرک و صاحبان کالا، حایز اهمیت است. رضا بنائی در کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک، صاحبان کالا و نمایندگان آن‌ها را با نحوه قطع مروز زمان، اینکه چه مواردی قاطع مرور هستند یا چه نکاتی این حق را از بین می‌برند آشنا می‌کند.

خواندن کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مخاطب کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک اثر رضا بنائی، صاحبان کالا، نمایندگان آن‌ها و کارگزاران گمرکی هستند.

جملاتی از کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک

ﻣﺮور زﻣﺎن ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮی ﻣﺪعی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮاد میﺷﻮد، ﺑﻨﺎبراین ﻣﺪﻋﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻃﺮف دﻋﻮی اﺳﺖ، ﻃﺮح دﻋﻮی ﻣﯽﮐﻨـﺪ، ﺣـﺎل اﮔـﺮ اﯾـﺮاد ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺳﻮی ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ بهﻋﻤـﻞ ﻧﯿﺎﯾـﺪ، دﻋـﻮی در دادﮔـﺎه ﯾـﺎ ﻣﺮﺟــﻊ رﺳــﯿﺪﮔﯽ ﺑــﻪ اﺧــﺘﻼف ﻣﻄــﺮح و وارد ﻣﺎﻫﯿــﺖ ﻣــﯽﺷــﻮد، اما چناﻧﭽﻪ اﯾﺮاد ﻣﺮور زﻣﺎن از ﺳﻮی ﻣﺪعیﻋﻠﯿﻪ در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑـﻪﻋﻤـﻞ آﯾﺪ، دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑـﺮای رﺳـﯿﺪﮔﯽ ﺣـﻖ ورود در ﻣﺎﻫﯿـت دﻋﻮی را ﻧﺪارد و ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔـﺮ دﻟﯿـﻞ ردی وﺟﻮد دارد ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪل و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﯿﺎن نماید. در ﻏﯿﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﺑﻪ ﻫﻤـﯿﻦ دﻟﯿـﻞ ورود در ﻣـﺮور زﻣـﺎن دﻋـﻮی ﻗﺎﺑـﻞ ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻧﺒـﻮده و اصطلاحا دعوی شنیده نمی‌شود.

برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید.

فهرست کتاب مرور زمان مطالبات، استرداد و مواعد قانونی در گمرک

• فصل اول: کلیات

• فصل دوم: محل‌های قانونی مرور زمان در گمرک

• فصل سوم: قطع مرور زمان

• فصل چهارم: اسقاط مرور زمان

• فصل پنجم: تعلیق مرور زمان

• فصل ششم: کالای موجود در گمرک و مرور زمان

• فصل هفتم: مواعد قانونی

• فصل هشتم: چند نمونه مطالبه‌نامه و درخواست استرداد

• فصل نهم: خود را بیازمایید

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۵۲ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۰/۰۸/۱۲
شابکundefined
دسته بندی
تعداد صفحات۵۲صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۰/۰۸/۱۲