با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

دانلود و خرید کتاب خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه  نوشته  پیتر سنگه  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

کتاب خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه نوشته پیتر سنگه است که با ترجمه لیلی محمدحسین منتشر شده است. این کتاب توضیح می‌دهد تغییرات بزرگ با گام‌های کوچک آغاز می‌شوند. این کتاب شیوه‌های آموزش را تغییر می‌دهد.

درباره کتاب خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

انقـلاب صنعتــی موجــب پیدایــش آمــوزش بــه شــیوه صنعتــی شــد. شــیوه‌ای کــه تــا کنــون گریبــان نظام‌هـای آموزشــی را در سراســر دنیــا گرفتــه اســت. چگونه می‌تـوان از مدیـــران، معلمـــان و کارشناســـانی کـــه خـــود در ایـــن نظـــام آمـــوزش دیده‌انـد، انتظـــار ایجـــاد تحـــول در حـــوزه آمـــوزش داشـــت؟

در طــول زمــان، تولیـد و خدمــات در همــه زمینه‌هـا جــز آمــوزش تغییــرات قابــل توجهــی کرده اســت. حتــی متخصصــان مدیریــت و تحــول ســازمانی نیــز کمتـر بـــه تحـــول در آمـــوزش پرداخته‌انـد. مـدارس یادگیرنده تلاشـی اسـت که پیتر سـنگه خالـق کتـاب پنجمین فرمان و تیـم همکارانـش در زمینه تحـول در مدارس انجـام داده‌اند. کم نیستند معلمانی که با عشق و تعهد زمان زیادی را صرف بهبود کیفیت تدریس درس‌های خلاقانه می‌کنند؛ اما کلاس خلاق بدون ارتباط فعال با جهان اطرافش ادامه نمی‌یابد. پیتر سنگه و همکارانش با ارائه تجربه‌هایی ملموس از محیط‌های آموزشی نشان می‌دهند که می‌توان مدرسه را به سازمانی یادگیرنده و محیطی ایده‌آل برای یادگیری دانش‌آموزان تبدیل کرد.

خواندن کتاب خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام علاقه‌مندان و فعالان حوزه آموزش پیشنهاد می‌کنیم.

بخشی از کتاب خلق محیط یادگیرنده در کلاس، مدرسه، جامعه

تغییــرات قابــل توجــه در محتــوا و فراینــد یادگیــری نیــاز بــه تلاش هماهنــگ در سراســـر مدرســـه دارد. مثــلا یادگیـــری هدایـــت شـــده‌ای کـــه فقـــط در یـــک کلاس اتفـــاق می‌افتـــد می‌توانـــد منجـــر بـــه شـــیطنت بچه‌هـا در کلاس‌هـای دیگــر شــود. بنابرایــن چــاره‌ای جــز ایجــاد تغییــرات در تمــام ســطوح نیســت. این تغییــرات وابســته بــه ایجــاد تغییــرات فرهنگــی اساســی اســت کــه آن هــم نیاز بـه یادگیـری جمعـی دارد. پـــروژه آمـــوزش بـــه شـــکل ویـــژه‌ای پیچیـــده اســـت زیـــرا بـــه جـــز ایـن کـه ســطوح مختلــف دارد بســیار طبقه‌بنــدی شــده اســت. معلم‌ها، مدیــران مــدارس، مدیـران خـــارج از مـــدارس در ســـطوح متفـــاوت کـــه اکثـــراً خـــود را صاحـــب قـــدرت نمی‌داننـــد. یکـــی از مشـــخصه‌های ســـازمان‌هایی کـــه قـــدرت یادگیـری پایینی دارنــد ایــن اســت کــه افــراد، در تمامــی ســطوح ســازمان، خــود را ناتـوان می‌داننــد و فکــر می‌کننــد بــرای ایجــاد تغییــر، قــدرت نفــوذ بســیار کمــی دارنــد.

به گفتــه پیتر سنگه مدارســی کــه در آن‌ها تغییــرات اساســی رخ داده اســت مدارسـی بســـیار صبـــور بوده‌انـــد. ایـــن مـــدارس تعـــداد کمـــی معلـــم متعهـــد بـا ایده‌هایـی نـــاب دارنـــد کـــه بـــا مدیـــران و سرگروه‌هاشـان هماهنـــگ هســـتند و نســـبت بـــه شغل‌شـان چشـــم‌انداز مشـــخصی دارنـــد.

مدیـران ایـــن مــدارس عمیقـــاً شـــغل خـــود را ایجـــاد محیطـــی می‌داننـــد کـه معلم‌ها بتواننــد در آن بــه صــورت تدریجی یاد بگیرند و در نهایــت بســتری از درک مشـــترک ایجـــاد کننـد. مدارسـی کـــه بـــه ســـازمان یادگیرنده نزدیـــک شـــده‌اند بـــه ایـــن تشـــخیص رســیده‌اند کــه لازم اســت تفکـــر سیسـتمی بــه عنــوان اســاس و بنیــان آمــوزش کـودکان بـــا سیســـتم آموزشـــی ادغـــام شـــود.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۲۴۰ صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۱/۲۷
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۴۷۵-۶۰-۸
تعداد صفحات۲۴۰صفحه
قیمت نسخه چاپی۲۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۱/۲۷
شابک۹۷۸-۶۰۰-۶۴۷۵-۶۰-۸