نبرد در سکوت
۳٫۰از ۲ نظر

دانلود کتاب نبرد در سکوت

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه
۳٫۰از ۲ نظر
۳٫۰از ۲ نظر
۳٫۰از ۲ نظر

معرفی کتاب نبرد در سکوت

کتاب نبرد در سکوت نوشته‌ی محبوبه زارع، روایتی از دهه‌ی پایانی زندگی امام حسن مجتبی (ع) و نوع رهبری ایشان در جنگ و صلح با معاویه است.

درباره‌ی کتاب نبرد در سکوت

مجبوبه زارع در کتاب نبرد در سکوت، روایتی از سال‌های پایانی زندگی امام حسن مجتبی (ع) نوشته است. روایتی که رهبری هوشمندانه‌ی امام حسن را در جنگ و صلح با معاویه نشان می‌دهد و از سکوتی که ایشان برای پاسداری از اسلام کردند، سخن می‌گوید. در نهایت، کتاب نبرد در سکوت از توطئه‌ی معاویه برای شهادت امام حسن در خانه‌ی خود نیز می‌گوید

کتاب نبرد در سکوت را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

علاقه‌مندان به مطالعه‌ی کتاب‌های تاریخی و دینی از خواندن کتاب نبرد در سکوت لذت می‌برند.

بخشی از کتاب نبرد در سکوت

سابــاط ‏را ‏نه‌‏تــنها ‏بـا ‏زخمــــی ‏برپـا،‏ کـــــه‏ بـا ‏آتـــشــــی‏ در ‏دل ‏تــــرک می‏‌کنـی، ‏در حالی‏کـه ‏هنـوز ‏آهنـگ‏ کلماتـی‏ کـه ‏چنـد ‏سـاعت‏ پیـش‏ آن ‏را ‏بــر ‏مــردم ‏خوانــده‌‏ای، ‏در‏ فضــای‏ بیابــان‏ طنین‏‌انــداز ‏اســت:

به‏ خــدا‏ ســوگند‏ مــن‏ امیــدوارم‏ کــه‏ شــب‏ را‏ روز‏ کــرده‏ باشــم،‏ درحالی‏کــه ‏خیرخواه‌‏تریــن ‏مخلــوق‏ خــدا ‏بــرای‏ خلــق‏ او ‏باشــم ‏و‏ شـب‏ را ‏روز ‏نکنـم، ‏در حالی‏کـه ‏بـر ‏مسـلمانی‏ کینـه‌‏ای ‏در‏ دل ‏داشـته‏ باشـم ‏و ‏بـرای ‏او‏ بـدی ‏بخواهـم.‏ آگاه ‏باشـید ‏آنچـه ‏را ‏کـه‏ در‏ اتحـاد‏ ناپسـند ‏می‌‏دانیـد،‏ بـرای‏ شـما ‏بهتـر‏ از‏ چیـزی ‏اسـت‏ کـه‏ در‏ تفرقـه‏ دوســت ‏می‌‏داریــد.‏ آگاه ‏باشــید‏ کــه‏ مــن‏ بــرای ‏شــما ‏از ‏خودتــان‏ خیرخواه‌‏تـر ‏هسـتم؛‏ پـس ‏بـا ‏فرمـان ‏مـن ‏مخالفـت‏ نکنیـد ‏و ‏نظـرم‏ را‏ بـه ‏مـن ‏بـاز‏مگردانیـد‏... .

دردمندانــه،‏ پریشــان‏ مردمــت‏ هســتی؛‏ مردمــی‏ کــه‏ چونــان‏ گلـه‌ای ‏در‏دام‏ گـرگان‏ معاویـه‏ گرفتـار ‏آمـده،‏خـود ‏از ‏ایـن ‏بلـا ‏بـی‏خبرنــد!‏ بیعت ‏کننــدگان ‏بــا ‏تــو، ‏یــا‏ گروهــی ‏از ‏مــردم‏ کوفه‌‏انــد‏ کــه‏ تــو‏ را ‏فقــط‏ به‏ عنــوان ‏خلیفــه ‏پنجــم ‏می‌‏شناســند،‏ یــا‏ عــده‌‏ای ‏از‏ قبایل‌‏انــد‏ کــه ‏فقــط ‏بــه‏ تبعیــت ‏از ‏رؤســای ‏خــود ،‏ تــو ‏را ‏همراهــی‏ کرده‌‏انــد، ‏یــا‏ گروهــی‌ ‏از ‏خوارج‌‏انــد‏ کــه ‏از یک‏ســو ‏حســاب‏ تــو ‏را ‏از‏ امیــر‏مؤمنــان (ع) جــدا‏ کــرده ‏و ‏از ســوی‏ دیگر ‏جنــگ ‏بــا ‏معاویــه‏ را‏ جایــز‏ می‏‌داننــد.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۹۶ صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۷/۰۶
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۸۵۰۳-۱-۰
تعداد صفحات۹۶صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۰۷/۰۶
شابک۹۷۸-۶۰۰-۹۸۵۰۳-۱-۰