با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال

دانلود و خرید کتاب تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال

۵٫۰ از ۲ نظر
۵٫۰ از ۲ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال  نوشته  علی‌رضا فغانی  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال

کتاب تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال، اثر علیرضا فغانی و رضا بابارئیسی شامل تمرینات ویژه‌ای برای داوران و کمک‌داوران مسابقات جذاب و پرطرفدار فوتبال است.

درباره‌ی کتاب تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال

فوتبال یکی از جذاب‌ترین ورزش‌ها در سراسر دنیا است. همیشه مسابقات فوتبال شور و هیجانی عجیب به دنبال دارند و مردم برای تماشای این مسابقات چه به صورت زنده و چه از تلویزیون خودشان را آماده می‌کنند. اما مسابقات فوتبال علاوه بر بازیکنان و قوانین خاص خودشان، یک رکن اساسی و مهم دیگر نیز دارند و آن داوران هستند. نقش داوران برای مسابقات فوتبال بسیار پررنگ است. چرا که در هرحال باید با تلاش بسیار زیادشان عدالت را در مسابقه رعایت کنند. بهرحال با جلوتر رفتن، فوتبال مدرن‌تر می‌شود و به داوران مدرن نیز احتیاج پیدا می‌کند. کتاب تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال شامل تمامی نکاتی است کـه در زمینـه داوری آمـوزش داده شـده. علیرضا فغانی و رضا بابارئیسی بخشی از کتاب را هم به بیان تجربیاتشان از تمرینـات آمادگـی در دوره‌هـا و در طـول مسـابقات مهـم اختصاص داده‌اند.

کتاب تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم 

تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال یک اثر عالی برای تمام کسانی است که دوست دارند داوری فوتبال را به صورت حرفه‌ای دنبال کنند. علاقه‌مندان به این ورزش جذاب نیز قطعا از خواندن کتاب تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال لذت می‌برند.

بخشی از کتاب تمرینات آمادگی جسمانی داوران فوتبال

بـازی را دنبـال نکنیـد. بازی‌خوانـی کنیـد. پیـش‌بینـی کنیـد و از بـازی جلوتـر باشـید. شـما بایـد هماننـد یـک هافبـک بازی‌سـاز عمـل کنیـد. یـک هافبـک بازی‌سـاز قبـل از دریافـت تـوپ توسـط هم‌دسـته‌اش، تصمیـم بعـدی بـرای بـازی و پـاس را گرفتـه اسـت. فـاز (گام) بعـدی بـازی را پیـش‌بینـی کنید. قبـل از اقـدام بازیکنان دسـت آن‌هـا را بخوانید. قبـل از ارسـال تـوپ حرکـت کـرده باشید. نایسـتید کـه آن‌هـا بـازی کننـد و بعـد شـما حرکـت کنیـد. از دسـت دادن ثانیـه‌هـا شـما را در تصمیمگیـری درسـت دچـار مشـکل مـی‌کنـد. بلـه شـانس یک‌بـار در خانـه شـما مـی‌آید و تصمیـمتـان درسـت از آب در مـی‌آیـد ولـی شـانس دفعـه بعـد در خانـه دیگران را مـی‌زنـد. سرنوشـتتان را بـه شـانس واگـذار نکنیـد.

بایـد تمرینـات سـخت و فشـرده‌ای انجـام دهیـد تـا بتوانیـد ۹۰+ بـه جنـگ بازیکنـان برویـد. دیگـر فقـط تمرینـات اسـتقامتی بـرای داور مـدرن کافـی نیسـت. بایـد چابـک باشید،سـرعتی بدویـد، اطـراف محوطـه جریمـه متحـرک باشـید . بـا توجـه بـه حرکـت تـوپ جابجـا شـوید. دیگـر فقـط حرکـت قطـری کفایـت نمـیکنـد، بایـد از قطـر خـود خـارج شـوید. باید بـه سـمت نقطـه کـور محوطـه جریمـه (نزدیـک کمـک داوران) حرکـت کنیـد تـا داخـل یـا خـارج بـودن خطـا در روی خـط محوطـه جریمـه مربـوط بـه داور را خودتـان قضـاوت کنیـد و سرنوشـتتان را بـه دسـت کمـک داوران ندهیـد.

فهرست

 • پیش‌گفتار
 • مقدمه
 • راهنمای واژگان تمرین
 • تمرینات افزایش سرعت در استقامت
 • نمونه تمرینات ویژه کمک داوران
 • تمرینات افزایش سرعت در استقامت (۲)
 • تمرینات افزایش سرعت
 • تصاویر تمرینات «۱۱+»
 • نمونه برنامه تمرینی
 • تمرینات عضلانی
 • تمرینات قدرتی با توپ مدیسین بال
 • مرحله سرد کردن تمرین (حرکات کششی)
نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۱۱۳ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۶,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۰۳/۱۵
شابک۹۷۸-۹۶۴-۹۶۲۵۹-۹-۷
دسته بندی
تعداد صفحات۱۱۳صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۶,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۵/۰۳/۱۵
شابک۹۷۸-۹۶۴-۹۶۲۵۹-۹-۷