با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟

دانلود و خرید کتاب زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟

۵٫۰ از ۳ نظر
۵٫۰ از ۳ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟  نوشته  جرمی هارمر  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچهدرباره طاقچه بی‌نهایت

معرفی کتاب زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟

جرمی هارمر کتاب‌های متعددی درخصوص آموزش زبان دوم به رشته تحریر درآورده است که یکی از آن‌ها زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟، نام دارد. دکتر زهرا عباسی، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس کتاب یاد شده را به فارسی ترجمه کرده است.


درباره کتاب زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟

آموزش زبان خارجی یا دوم به منزله تقویت ارتباط کلامی در جهان است و از اینرو اهمیت فراوانی دارد. جرمی هارمر کتاب‌های متعددی درخصوص آموش زبان خارجی به قلم تحریر درآورده که یکی از آن‌ها با عنوان زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟، پیش روی شما قرار دارد. بدون شک شما نیز بارها با مشکلات یادگیری زبان از سوی اطرافیانتان و شاید حتی خودتان مواجه شده‌اید. کتاب پیش‌رو با ارائه نظریه‌ها، اصول و قواعد آموزش و یادگیری زبان انگلیسی، این چالش‌ها را برطرف می‌کند. جرمی در قامت یک مدرس باتجربه زبان مطالب مورد نظر خود را ، به زبانی ساده بیان می‌کند و راهکارهای بسیار موثری را به مدرسان می‌آموزد.

خواندن کتاب زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟ را به چه کسانی پیشنهاد می‌دهیم؟

مطالعه کتاب زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟ را به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید زبان‌های خارجه پیشنهاد می‌دهیم.

جملاتی از کتاب زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟

آمــوزش زبــان شــاید بیــش از بســیاری از فعالیت‌هــای دیگــر، بازتابــی از زمانــی اســت کــه در آن اتفــاق می‌افتــد. صــرف نظــر از همــه چیــز، زبــان بــا ارتبــاط مرتبــط اســت و شــاید بــه همیــن خاطــر اســت کــه فلســفه‌ها و تکنیک‌هــای یادگیــری زبــان ظاهــرا هماهنگ با جوامعــی کــه آنهــا را به وجــود می آورنــد، توســعه و تغییــر می‌یابنــد. یادگیــری و آمــوزش فعالیت هایــی بســیار انســانی هســتند. ایــن فعالیت‌هــا بــه همــان انــدازه کــه (از دیــدگاه مــا) زبانــی هســتند، اجتماعــی نیــز هســتند. امــا ایــن فقــط جامعــه نیســت کــه تغییــر و تکامــل می‌یابــد. دهه‌هــای گذشــته شــاهد آن چیــزی بوده‌انــد کــه بــه تغییــر فناورانــه بی ســابقه منجــر شــده اســت. اینترنــت نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده و دیگــر فناوری‌هــای آموزشــی نیــز از ایــن قافلــه عقــب نبوده‌انــد. نرم‌افزارهــا و ســخت‌افزارهای جدیــد به وجــود آمده‌انــد کــه به نــدرت می تــوان وجــود آنهــا را در زمــان اولیــن چــاپ ایــن کتــاب در اوایــل ســال ۱۹۹۸  تصــور نمــود. و همــه ایــن مــوارد بســیار جــذاب هســتند. امــروزه احتمــالات بســیار زیــادی پیــش روی مــا وجــود دارنــد (به ویــژه امــکان نوشــتن و ویرایــش کتاب‌هــا به صــورت الکترونیکــی). تــلاش نمــوده‌ام تــا ایــن جذابیــت و تازگــی را در بخش‌هایــی از ویرایــش جدیــد کتــاب انعــکاس دهــم. امــا بایــد محتــاط نیــز باشــیم. بــه قــول بارونــز گریــن فیلــد کــه در حــال ســخنرانی در مجلــس اعیــان بــود: «بهتــر اســت آن فنــاوری مناســبی را انتخــاب نماییــم کــه بــه مــا اطمینــان می‌دهــد کــه کلاس درس مناســب زبان آمــوزان اســت و بــه رویــه در حــال رشــد فنــاوری شــتاب بخشــیم ... تــا این کــه ایــن فنــاوری بــه‌منظــور مناســب ســاختن زبان‌آمــوزان قــرن بیســت و یــک بــرای کلاس درس مــورد اســتفاده قــرار گیــرد».

برای مطالعه‌ی جمله‌های بیشتری از کتاب زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟، بخش نمونه کتاب را رایگان دانلود کنید

فهرست کتاب زبان انگلیسی را چگونه آموزش دهیم؟

• فصل ۱: فراگیران

• فصل ۲: معلمان

• فصل ۳: مدیریت کلاس درس

• فصل ۴: توصیف فرایندهای آموزش و یادگیری

• فصل ۵: توصیف زبان

• فصل ۶: آموزش نظام زبان

• فصل ۷: آموزش مهارت خواندن

• فصل ۸: آموزش مهارت نوشتن

• فصل ۹: آموزش مهارت صحبت کردن

• فصل ۱۰: آموزش مهارت گوش دادن

• فصل ۱۱: استفاده از کتاب درسی

• فصل ۱۲: برنامه‌ریزی کردن درس‌ها

• فصل ۱۳: آزمون‌سازی

• فصل ۱۴: چه می‌شود اگر؟

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۱)
ستایش
۱۳۹۸/۰۹/۰۹

چرت وپرته

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۵۱۵ صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۸/۱۵
دسته بندی
تعداد صفحات۵۱۵صفحه
قیمت نسخه چاپی۷۵,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۷/۰۸/۱۵