دانلود و خرید کتاب‌های مهدی بشیری (الکترونیکی و صوتی)

مهدی بشیری

طراحی سیستم های صنعتی (۱) اثر مهدی بشیری
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableطراحی سیستم های صنعتی (۲) اثر مهدی بشیری
الکترونیکی 
۵۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableالگوریتم ژنتیک در فضای تک و چندهدفه اثر مهدی بشیری
الکترونیکی 
۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableروش های تجزیه و تحلیل آماری چندمتغیره اثر مهدی بشیری
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableرویکردی نوین در تصمیم گیری های چندمعیاره اثر مهدی بشیری
الکترونیکی 
۴۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآشنایی با GAMS اثر مهدی بشیری
الکترونیکی 
۳۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۳۴,۵۰۰ت
subscriptionAvailableیک قدم تا پرواز اثر فاطمه‌زهرا هاشمی
الکترونیکی 
۱۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲,۰۰۰ت