دانلود کتاب‌های یگانه موسوی جهرمی

یگانه موسوی جهرمی

سازمان های بین المللی پولی و مالی اثر یگانه موسوی جهرمی
الکترونیکی 
۷۴,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۷۴,۱۰۰ت
subscriptionAvailableنگاهی به کاربرد اقتصاد رفتاری در مالیات ستانی اثر یگانه موسوی جهرمی
الکترونیکی 
۷۵,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۴۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد برای مدیران اثر یگانه موسوی جهرمی
الکترونیکی 
۲۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۵۰۰ت
توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی اثر یگانه موسوی جهرمی
الکترونیکی 
۱۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۰,۰۰۰ت
مبانی علم اقتصاد اثر یگانه موسوی جهرمی
الکترونیکی 
۱۷۴,۵۲۵ ت
الکترونیکی
۱۷۴,۵۲۵ت
اقتصاد خرد ۱ (چاپ دیگر) اثر یگانه موسوی جهرمی
الکترونیکی 
۱۲۸,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۸,۷۰۰ت
اقتصاد خرد ۲ اثر یگانه موسوی جهرمی
الکترونیکی 
۹۴,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۹۴,۹۰۰ت