دانلود کتاب‌های محمدرضا فرهادی‌پور

محمدرضا فرهادی‌پور

کینز و هایک اثر نیکلاس وپشتات
الکترونیکی 
۹۷,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۹۷,۵۰۰ت
جامعه بازار؛ تفاسیر رقیب اثر آلبرت  هیرشمن
الکترونیکی 
۱۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۶,۰۰۰ت
خروج،‌ اعتراض، دولت اثر آلبرت  هیرشمن
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
off
٪۵۰
دالان باریک اثر دارون عجم اوغلو
الکترونیکی off
۲۳,۷۵۰ ت
الکترونیکی
۴۷,۵۰۰۲۳,۷۵۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد چگونه کار می‌کند اثر راجر فارمر
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت