دانلود کتاب‌های محسن فارسی

محسن فارسی

off
٪۵۰
مدیریت بازاریابی در آزمایشگاه های پزشکی اثر محسن فارسی
الکترونیکی off
۲۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰۲۲,۵۰۰ت
subscriptionAvailableدغدغه‌های نابجا اثر محسن فارسی
الکترونیکی 
۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۴,۵۰۰ت
مدیریت ارتباط با مراجعین در مراکز پزشکی اثر محسن فارسی
الکترونیکی 
۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵,۰۰۰ت
آزمون‌های غربالگری در دوران بارداری اثر محسن فارسی
الکترونیکی 
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت
off
٪۵۰
آزمایش‌های رایج پزشکی به زبان ساده اثر محسن فارسی
الکترونیکی off
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰ت
پرورش نبوغ در کودکان و دانش آموزان اثر محسن فارسی
الکترونیکی 
۱۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableوفای زن‌ و داستان های دیگر اثر ویلیام سامرست موام
الکترونیکی 
۴۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۹,۰۰۰ت