دانلود کتاب‌های محسن عزیزی

محسن عزیزی

گمرک و امنیت اقتصادی کشور اثر محسن عزیزی
الکترونیکی 
۹۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۱,۰۰۰ت
بازاریابی سبز اثر سیدمحمدرضا حسینی علی آباد
الکترونیکی 
۴۰,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۵۰۰ت
مهارت های رهبری و مدیریتی در کسب و کارها اثر محسن عزیزی
الکترونیکی 
۲۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۵۰۰ت
off
٪۵۰
صامت و ناطق اثر سیدمحمد حسین زاده
الکترونیکی off
۱۳,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰۱۳,۵۰۰ت
مبانی و مقدماتی بر مدیریت رسانه های بصری اثر مهسا محمودی مشائی
الکترونیکی 
۲۵,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۵۰۰ت
subscriptionAvailableشیوه‌های تقویت حافظه اثر محسن عزیزی
الکترونیکی 
۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمرجع شناسی عمومی و تخصصی فارسی و غیرفارسی اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمتون اختصاصی انگلیسی (۲) اثر محسن عزیزی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمتون اختصاصی انگلیسی (۱) اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۱۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدایرةالمعارف‌ها؛ جلد چهارم اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableواژه‌نامه‌ها؛ جلد سوم اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۱۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمنابع جغرافیایی، زندگینامه‌ای و دولتی (جلد ششم) اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمنابع ارجاع آماده (جلد پنجم) اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableکتابخانه‌های الکترونیکی و کتابداران مرجع (جلد اول) اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت