دانلود کتاب‌های حمید محسنی

حمید محسنی

subscriptionAvailableکتابخانه های مهدکودک اثر فاطمه بختیاری
الکترونیکی 
۱۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableشهر الکترونیک و خدمات الکترونیک اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۱۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمرجع شناسی عمومی و تخصصی فارسی و غیرفارسی اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآماده سازی منابع اطلاعاتی در کتابخانه های آموزشگاهی اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمتون اختصاصی انگلیسی (۱) اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۱۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableفناوری اطلاعات و ارتباطات اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableنشر و اطلاع رسانی اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدایرةالمعارف‌ها؛ جلد چهارم اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableواژه‌نامه‌ها؛ جلد سوم اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۱۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableنمایه‌نامه‌ها و چکیده‌نامه‌ها؛ جلد هفتم اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمنابع جغرافیایی، زندگینامه‌ای و دولتی (جلد ششم) اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمنابع ارجاع آماده (جلد پنجم) اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableکتابشناسی‌ها؛ جلد دوم اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableکتابخانه‌های الکترونیکی و کتابداران مرجع (جلد اول) اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآشنایی با چاپ و نشر در روابط عمومی اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمجموعه آزمون‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی اثر حمید محسنی
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت