دانلود و خرید کتاب‌های فخری شهیدی (الکترونیکی و صوتی)

فخری شهیدی

اثر فرایند بر ایمنی و کیفیت مواد غذایی اثر انریکه اورتگا ریواس
الکترونیکی 
۱۲۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۶,۰۰۰ت
زیست فناوری کاربردی در صنایع غذایی اثر فخری شهیدی
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاصول فراوری و نگهداری مواد غذایی اثر فخری شهیدی
الکترونیکی 
۳۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۳۴,۵۰۰ت
روش های نانوپوشانی اجزای تشکیل دهنده موادغذایی اثر فخری شهیدی
الکترونیکی 
۲۳,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳,۵۰۰ت
پلاسمای سرد در موادغذایی و کشاورزی اثر ان. ان. میسرا
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableموادغذایی عملگر و غذاداروها اثر ویژی کومار گوپتا
الکترونیکی 
۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۰,۰۰۰ت
میکروبیولوژی موادغذایی (جلد اول) اثر عثمان ارکمن
الکترونیکی 
۱۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰ت
فراوری های نوین در صنعت مواد غذایی اثر جاسیم احمد
الکترونیکی 
۸۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۳,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاکولوژی میکروبی؛ اکوسیستم های غذایی اثر فخری شهیدی
الکترونیکی 
۶۲,۵۵۰ ت
الکترونیکی
۶۲,۵۵۰ت