دانلود و خرید کتاب‌های شهریار احمدبیگی (الکترونیکی و صوتی)

شهریار احمدبیگی

subscriptionAvailableمدرسه و سرمایه اجتماعی اثر شهریار احمدبیگی
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableفرهنگ سازمانی اثر سهراب مختاری
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسرمایه فکری و نقش آن بر یادگیری سازمانی اثر سهراب مختاری
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰ت