دانلود کتاب‌های دیوید هاروی

دیوید هاروی

وقایع نگاری ضد سرمایه داری اثر دیوید هاروی
الکترونیکی 
۲۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableهفده تناقض سرمایه داری و پایان آن اثر دیوید هاروی
الکترونیکی 
۳۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت
off
٪۴۰
subscriptionAvailableمارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی اثر دیوید هاروی
الکترونیکی off
۳۹,۶۰۰ ت
الکترونیکی
۶۶,۰۰۰۳۹,۶۰۰ت
subscriptionAvailableفضاهای امید اثر دیوید هاروی
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبیماری فراگیر در عصر نئولیبرال اثر آلن بدیو
الکترونیکی 
۲۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableروش و نظریه در علوم اجتماعی اثر آیدین ترکمه
الکترونیکی 
۱۰,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۲۰۰ت