دانلود و خرید کتاب‌های <!-- -->آدام گرانت<!-- --> | طاقچه

آدام گرانت

کتاب‌ها

مشاهده همه
off
٪۵۰
توانمندی های نهان اثر آدام گرانت
الکترونیکی
۶۹,۰۰۰۳۴,۵۰۰ت
off
٪۵۰
دوباره فکر کن اثر آدام گرانت
الکترونیکی
۴۹,۰۰۰۲۴,۵۰۰ت
off
٪۳۰
نوآفرینی اثر آدام گرانت
الکترونیکی
۵۸,۰۰۰۴۰,۶۰۰ت
دوباره فکر کن اثر آدام گرانت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدوباره بیندیش! اثر آدام گرانت
الکترونیکی
۷۲,۰۰۰ت
off
٪۳۰
subscriptionAvailableدوباره فکر کن! اثر سبحان خسروجردی
الکترونیکی
۴۹,۰۰۰۳۴,۳۰۰ت
subscriptionAvailableگزینه دوم اثر شریل سندبرگ
الکترونیکی
۳,۹۰۰ت
subscriptionAvailableمسیر جایگزین اثر شریل سندبرگ
الکترونیکی
۲۱,۰۰۰ت
subscriptionAvailableگزینه دوم اثر شریل  سندبرگ
الکترونیکی
۷۲,۰۰۰ت
ببخش و بگیر اثر آدام گرانت
الکترونیکی
۴,۸۰۰ت
نوآوران (خلاصه کتاب) اثر آدام گرانت
الکترونیکی
۴,۸۰۰ت
off
٪۳۰
گزینه ب اثر شریل  سندبرگ
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰۲۷,۳۰۰ت

کتاب‌های صوتی

مشاهده همه