با کد تخفیف Salam اولین کتاب الکترونیکی یا صوتی‌ات را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کن.
کتاب حقوق جامع شهروندی؛ جلد دوم اثر محمود براتی‌نیا

دانلود و خرید کتاب حقوق جامع شهروندی؛ جلد دوم

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب حقوق جامع شهروندی؛ جلد دوم  نوشته  محمود براتی‌نیا  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

دانلود و خواندن کتاب در اپلیکیشن طاقچه

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب حقوق جامع شهروندی؛ جلد دوم

حقوق جامع شهروندی مجموعه‌ای سه جلدی اثر محمود براتی‌نیا است که شما را با حقوق خود به عنوان یک شهروند امروزی بیشتر آشنا می‌سازد.

بررسی حـوزه مسـائل حقوق شـهروندی، یکــی از ضرورت‌هایــی اســت کــه در دهه‌هــای اخیــر بیــش از پیــش ملمــوس است زیــرا رشــد شــتابان فنــاوری اطلاعات و بـه دنبـال آن توسـعه شـبکه‌های ســریع ارتباطــی، افق هــای تــازه‌ای را در زمینــه مســائل اجتماعــی گشــوده اســت. به طــوری کــه بــا توســعه و پیشــرفت فناوری‌هــای نویــن و بــه دنبــال انفجــار اطلاعات، پاســخ‌گویی بــه شــیوه‌های ســنتی دیگــر جواب‌گــوی نیازهــای جامعــه امــروزی نبــوده و لــذا تبییــن چالش‌هــا بــه همــراه راهکارهــای ممکــن، ادبیــات جدیدتــری را لازم دارد.

در ایـن مجموعـه سـه جلـدی، در ابتـدای هـر فصـل تحـت عنـوان طـرح بحـث ضمـن بیــان مبانــی نظــری، اصــول و قواعــد فقهــی و حقوقــی متناســب بــا هــر بخشــی، تحولات قانونگـذاری چنـد دهـه اخیـر نیـز بـه تصویـر کشــیده شــده و در ادامــه طــی گفتارهایــی، ابعـاد حقوقـی حوزه‌هـای مختلـف بـه بحـث و گفتگــو گذاشــته شــده اســت.

خواندن کتاب حقوق جامع شهروندی جلد دوم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

اگر مایلید به عنوان یک شهروند با انواع حقوق خود در جامعه مدرن امروزی بیشتر آشنا شوید شما را به خواندن این مجموعه دعوت می‌کنیم.

نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۵۲۸ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۰۰,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۷/۲۰
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۱۱۴-۰۶-۵
تعداد صفحات۵۲۸صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۰۰,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۹/۰۷/۲۰
شابک۹۷۸-۶۲۲-۷۱۱۴-۰۶-۵