با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
مدیریت و درمان سکته قلبی

دانلود و خرید کتاب مدیریت و درمان سکته قلبی

۵٫۰ از ۱ نظر
۵٫۰ از ۱ نظر

برای خرید و دانلود  کتاب مدیریت و درمان سکته قلبی  نوشته  کریستوفر دیویدسن  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مدیریت و درمان سکته قلبی

کتاب مدیریت و درمان سکته قلبی نوشته کریستوفر دیویدسن است که با ترجمه مجید غلامپور منتشر شده است. ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره ﺑﯿﻤـﺎری ﮐﺮوﻧـﺮ ﻗﻠـﺐ ﯾـﺎ ﺑـﻪ CHD است.  ﺷﺮﯾﺎنﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠـﺐ رگ‌ﻫـﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮنرﺳﺎﻧﯽ ﺑـﻪ ﻋﻀـﻼت ﻗﻠـﺐ را ﺑـﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و اﮐﺴﯿﮋن و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻀـﻼت ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.

درباره کتاب مدیریت و درمان سکته قلبی

ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷـﻮد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﻧﮋﯾﻦ ﻗﻠﺒﯽ، ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺮگ و ﻣﯿـﺮ اﻓﺮاد در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ . اﮐﺜﺮ ﻣﺮدم اﻓﺮادی را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ دﭼﺎر ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺷﺪه‌اﻧﺪ، ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه‌ای در آﻧ‌ﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫـﻢ اﯾﻨﻄـﻮر ﻧﯿﺴـﺖ . ﺑﯿﻤـﺎری در ۵۰ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را در این کتاب توضیح می‌دهیم راه‌های روبه‌رویی با آن آموزش داده می‌شود.

خواندن کتاب مدیریت و درمان سکته قلبی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به تمام کسانی که می‌خواهند در زندگی آماده رویارویی با تمام خطرها باشند پیشنهاد می‌کنیم

نظرات کاربران

مشاهده همه نظرات (۱)
علیرضا باقری
۱۴۰۰/۰۱/۲۹

کتابی جامع بود .

بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۸۲ صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۲,۰۰۰ تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۸۷/۰۲/۱۷
شابک۹۷۸-۹۶۴-۷۹۳۵-۳۳-۳-
تعداد صفحات۸۲صفحه
قیمت نسخه چاپی۱۲,۰۰۰تومان
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۸۷/۰۲/۱۷
شابک۹۷۸-۹۶۴-۷۹۳۵-۳۳-۳-