دانلود و خرید کتاب‌های پاسی سالبرگ | طاقچه

پاسی سالبرگ

subscriptionAvailableبه معلمان اعتماد داریم اثر پاسی سالبرگ
الکترونیکی 
۳۰,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۵۰۰ت
subscriptionAvailableبگذارید بچه‌ها بازی کنند اثر پاسی سالبرگ
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
فرهنگ رهبری آموزشی فنلاند اثر پاسی سالبرگ
الکترونیکی 
۱۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۸,۰۰۰ت
چالش‌های جهانی آموزش اثر پاسی سالبرگ
الکترونیکی 
۲۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۲,۰۰۰ت
درس‌های فنلاندی اثر پاسی سالبرگ
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت