دانلود کتاب‌های مهدی ناظمی اردکانی

مهدی ناظمی اردکانی

هدف در مدیریت راهبردی فرهنگی کشور اثر مهدی  ناظمی اردکانی
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت
مهندسی فرهنگی کشور اثر مهدی  ناظمی اردکانی
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت
سازمان پویا و تحول آفرین اثر مهدی  ناظمی اردکانی
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableسیر تطور الگوهای علم‌شناسی اثر مهدی  ناظمی اردکانی
الکترونیکی 
۳۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableچگونگی ارتقاء فرهنگ  ایثار و شهادت اثر مهدی  ناظمی اردکانی
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمدیریت راهبردی مساجد اثر مهدی  ناظمی اردکانی
الکترونیکی 
۴۲,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۲,۰۰۰ت
subscriptionAvailableالگوی تحول همه جانبه دانشگاه اثر مهدی  ناظمی اردکانی
الکترونیکی 
۲۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۰۰۰ت