دانلود و خرید کتاب‌های محمد کشتی دار (الکترونیکی و صوتی)

محمد کشتی دار

اطلس جامع والیبال اثر محمد کشتی دار
الکترونیکی 
۷۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۹,۰۰۰ت
مبانی بازاریابی ورزشی اثر برندا پیتز
الکترونیکی 
۱۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۰,۰۰۰ت
راهنمای تدریس در رشته مدیریت ورزشی اثر دینا جنتایل
الکترونیکی 
۲۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹,۰۰۰ت
دستنامه برنامه ریزی راهبردی در ورزش اثر رسول نظری
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت
مدیریت اماکن ورزشی اثر گیل فرد
الکترونیکی 
۱۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبازاریابی ورزشی؛ بازار هواداران اثر فیلیپ  کاتلر
الکترونیکی 
۷۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت