دانلود کتاب‌های محسن رستمی

محسن رستمی

اقوام در ایران اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
فرهنگ غذایی اقوام ایرانی (جلد دوم) اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
فرهنگ غذایی اقوام ایرانی (جلد اول) اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
هوش مصنوعی و مضمون های راهبردی اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableجهانی‌شدن و حاکمیت دولتی اثر جان اگنبو
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
گنجینه‌ی اقوام ایران (قوم عرب) اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت
گنجینه‌ی اقوام ایران (قوم لر) اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت
گنجینه‌ی اقوام ایران (قوم کرد) اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت
گنجینه‌ی اقوام ایران (قوم فارس) اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت
گنجینه‌ی اقوام ایران (قوم بلوچ) اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت
گنجینه‌ی اقوام ایران (قوم آذری) اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۰۰۰ت
مبانی آینده‌پژوهی اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
روش های آینده پژوهی در صنایع فرهنگی اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
گنجینه اقوام ایرانی اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
آینده‌پژوهی و تجزیه و تحلیل سناریو اثر محسن رستمی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت