دانلود کتاب‌های فرید زکریا

فرید زکریا

subscriptionAvailableدرس هایی برای دنیای پساکرونا اثر فرید زکریا
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableآیا قرن بیست‌ویکم به چین تعلق دارد؟ اثر نیل فرگوسن
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
از ثروت به قدرت اثر فرید زکریا
الکترونیکی 
۸۴,۲۵۰ ت
الکترونیکی
۸۴,۲۵۰ت
subscriptionAvailableجهان پس از امریکا (ویراست دوم) اثر فرید زکریا
الکترونیکی 
۱۰۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۳,۰۰۰ت