دانلود کتاب‌های علی صفری‌آق‌قلعه

علی صفری‌آق‌قلعه

subscriptionAvailableصراط الخط (صراط السطور) اثر سلطانعلی مشهدی
الکترونیکی 
۷,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۷,۸۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableفهرست نسخه های خطی فارسی کتابخانه کنگره (آمریکا) اثر علی صفری‌آق‌قلعه
الکترونیکی off
۱۱,۵۵۰ ت
الکترونیکی
۲۳,۱۰۰۱۱,۵۵۰ت
off
٪۵۰
مخزن الاسرار نظامی اثر علی صفری‌آق‌قلعه
الکترونیکی off
۶۲,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۲۵,۰۰۰۶۲,۵۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableنزهة القلوب اثر دنیز اگل
الکترونیکی off
۲۸,۶۵۰ ت
الکترونیکی
۵۷,۳۰۰۲۸,۶۵۰ت
subscriptionAvailableکلمات قصار امام علی (ع) اثر یارعلی بن عبداللّه علانوی تبریزی
الکترونیکی 
۱۰,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰,۸۰۰ت
subscriptionAvailableزیج یمینی اثر محمدبن علی بن مالک بن ابونصر الحقایقی
الکترونیکی 
۱۱,۹۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱,۹۰۰ت
subscriptionAvailableرساله جلدسازی اثر سیدیوسف حسین
الکترونیکی 
۹,۱۰۰ ت
الکترونیکی
۹,۱۰۰ت
نسخه شناخت (پژوهشنامه نسخ خطی فارسی) اثر علی صفری‌آق‌قلعه
الکترونیکی 
۴۳,۷۰۰ ت
الکترونیکی
۴۳,۷۰۰ت