دانلود و خرید کتاب‌های علی اکبر صبوری (الکترونیکی و صوتی)

علی اکبر صبوری

subscriptionAvailableمباحثی در بیوفیزیک سلول اثر ملیحه سادات عطری
الکترونیکی 
۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۰,۰۰۰ت
سینتیک آنزیمی اثر علی اکبر صبوری
الکترونیکی 
۱۱۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableکاربرد‌های زیستی نانومواد (جلد سوم) اثر علی اکبر صبوری
الکترونیکی 
۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableکاربردهای زیستی نانومواد (جلد اول) اثر علی اکبر صبوری
الکترونیکی 
۷۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableفیزیک داروسازی و علوم دارویی مارتین (جلد اول) اثر پاتریک سینکو
الکترونیکی 
۷۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableفیزیک داروسازی و علوم دارویی مارتین (جلد دوم) اثر پاتریک سینکو
الکترونیکی 
۶۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۵,۰۰۰ت