دانلود و خرید کتاب‌های سارا آقابابایی | طاقچه

سارا آقابابایی

subscriptionAvailableقیمت گذاری صحیح اثر تیم جی. اسمیت
الکترونیکی 
۳۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت
نسخه ایرانی آزمون آورورا-a اثر سارا آقابابایی
الکترونیکی 
۲۳,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳,۵۰۰ت
مشکلات رفتاری کودکان با نشانگان داون اثر دیوید استین
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableریسک های ‌فناوری اطلاعات‌ اثر جرج وسترمن
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت