دانلود کتاب‌های جمشید سالار

جمشید سالار

استراتژی‌های مدیریت دانش اثر علی ربیعی
الکترونیکی 
۹۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۱,۰۰۰ت
تحقیقات بازاریابی اثر جمشید سالار
الکترونیکی 
۱۰۳,۶۷۵ ت
الکترونیکی
۱۰۳,۶۷۵ت
تفکر و دید استراتژیک اثر محمدتقی  امینی
الکترونیکی 
۱۵۳,۰۷۵ ت
الکترونیکی
۱۵۳,۰۷۵ت
بررسی رفتار‌ مصرف کننده ( رشته مدیریت بازرگانی) اثر جمشید سالار
الکترونیکی 
۱۰۵,۹۵۰ ت
الکترونیکی
۱۰۵,۹۵۰ت
بازرگانی بین‌الملل (کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی) اثر جمشید سالار
الکترونیکی 
۱۰۸,۵۵۰ ت
الکترونیکی
۱۰۸,۵۵۰ت