دانلود کتاب‌های امین نجفی

امین نجفی

subscriptionAvailableدختر وزیر اثر امین نجفی
الکترونیکی 
۷۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۰,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاصول طراحی کشتی (جلد دوم) اثر کی. جی. راوسون
الکترونیکی 
۹۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۴,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاصول طراحی کشتی (جلد اول) اثر کی. جی. راوسون
الکترونیکی 
۹۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۸,۰۰۰ت
subscriptionAvailableشناورهای تندرو اثر ادوارد ام. لواندوفسکی
الکترونیکی 
۹۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۹,۰۰۰ت
هیدرودینامیک متحرک‌های دریایی تندرو اثر امین نجفی
الکترونیکی 
۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰ت