شما در هر زمانی می‌توانید از منوی بیشتر در اپلیکیشن واحد ارزی خود را تغییر دهید.