دریای سایه ها اثر کلی آرمسترانگ
الکترونیکی 
۱۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۹۰,۰۰۰ت
جنگل مرگ اثر کلی آرمسترانگ
الکترونیکی 
۱۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۹۰,۰۰۰ت
امپراطور شب اثر کلی آرمسترانگ
الکترونیکی 
۱۹۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۹۰,۰۰۰ت
زمزمه اشباح اثر کلی آرمسترانگ
الکترونیکی 
۱۶۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۶۰,۰۰۰ت
اشباح سرگردان اثر کلی آرمسترانگ
الکترونیکی 
۱۵۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۰,۰۰۰ت