دانلود کتاب‌های پرویز قدیمی

پرویز قدیمی

دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی (جلد دوم) اثر پرویز قدیمی
الکترونیکی 
۱۵۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۴,۰۰۰ت
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی (جلد اول) اثر پرویز قدیمی
الکترونیکی 
۱۵۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵۵,۰۰۰ت
مدلسازی عددی سطوح آزاد (جلد دوم) اثر پرویز قدیمی
الکترونیکی 
۹۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰ت
مدلسازی عددی سطوح آزاد (جلد اول) اثر پرویز قدیمی
الکترونیکی 
۸۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۴,۰۰۰ت
هیدرودینامیک شناورهای تریماران اثر پرویز قدیمی
الکترونیکی 
۱۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۵,۰۰۰ت
حل المسائل کتاب ریاضیات مهندسی اثر پرویز قدیمی
الکترونیکی 
۲۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۶,۰۰۰ت