دانلود و خرید کتاب‌های پاتریک گالوین (الکترونیکی و صوتی)

پاتریک گالوین

روش ارتباط گیری اثر پاتریک گالوین
صوتی 
۳۸,۰۰۰ ت
صوتی
۳۸,۰۰۰ت
روش اعتماد سازی اثر پاتریک گالوین
صوتی 
۳۷,۰۰۰ ت
صوتی
۳۷,۰۰۰ت