در بهار جاودانه نسیان اثر هانس ماگنوس انسنس برگر
الکترونیکی 
۵۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۱,۰۰۰ت
در ستایش بی سوادی اثر هانس ماگنوس انسنس برگر
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت