دانلود کتاب‌های نوید سهامی

نوید سهامی

فاتحان آگاه بازار اثر نوید سهامی
الکترونیکی 
۴۰,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۵۰۰ت
subscriptionAvailableوایکینگ ها در افق اثر نوید سهامی
الکترونیکی 
۳۵,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۵۰۰ت