دانلود و خرید کتاب‌های نجمه نوذر (الکترونیکی و صوتی)

نجمه نوذر

subscriptionAvailableبانکداری شناختی اثر نجمه نوذر
الکترونیکی 
۶۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۱,۰۰۰ت