دانلود کتاب‌های نادر مهرگان

نادر مهرگان

subscriptionAvailableاقتصاد کلان، سیاست و عمل (جلد دوم) اثر فردریک اس. میشکین
الکترونیکی 
۸۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد کلان سیاست و عمل (جلد اول) اثر فردریک اس. میشکین
الکترونیکی 
۹۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰ت
اقتصادسنجی کاربردی اثر دمودار گجراتی
الکترونیکی 
۸۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۷,۰۰۰ت
مالیه عمومی و اقتصاد دولت اثر یداله دادگر
الکترونیکی 
۳۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاصول و مبانی علم اقتصاد اثر نادر مهرگان
الکترونیکی 
۴۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableجغرافیای اقتصادی؛ یکپارچگی مناطق و ملل اثر پیر فیلیپ کومبه
الکترونیکی 
۴۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبازارهای مالی مدرن اثر دیوید بلک ول
الکترونیکی 
۸۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableدرآمدی بر توسعه‌ی اقتصادی اثر نادر مهرگان
الکترونیکی 
۴۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد خرد اثر نادر مهرگان
الکترونیکی 
۳۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۵۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد استان همدان؛ با رویکرد اقتصاد مقاومتی اثر نادر مهرگان
الکترونیکی 
۹۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصادسنجی پانل دیتا اثر نادر مهرگان
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصادسنجی پانل دیتای پیشرفته اثر سیدحمیدرضا اشرف‌زاده
الکترونیکی 
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد کلان اثر نادر مهرگان
الکترونیکی 
۴۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمدل های تعادل عمومی و کاربرد آنها در اقتصاد اثر نادر مهرگان
الکترونیکی 
۳۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableراهنمای ای‌ویوز ۶ در اقتصادسنجی اثر نادر مهرگان
الکترونیکی 
۱۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableکاربرد استاتا در آمار و اقتصادسنجی اثر نادر مهرگان
الکترونیکی 
۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۵,۰۰۰ت