دانلود کتاب‌های محمد بلوریان تهرانی

محمد بلوریان تهرانی

اصول بازاریابی کالاها و خدمات اثر محمد بلوریان تهرانی
الکترونیکی 
۹۲,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۹۲,۳۰۰ت
طراحی استراتژی و برنامه ریزی فروش اثر محمد بلوریان تهرانی
الکترونیکی 
۹۱,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۱,۰۰۰ت
کمپین تبلیغاتی بازرگانی (از ایده تا اجرا) اثر محمد بلوریان تهرانی
الکترونیکی 
۱۳۱,۳۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۱,۳۰۰ت
subscriptionAvailableقیمت‌گذاری به زبان ساده اثر محمد بلوریان تهرانی
الکترونیکی 
۵۴,۶۰۰ ت
الکترونیکی
۵۴,۶۰۰ت
subscriptionAvailableبازاریابی خدمات به زبان ساده اثر محمد بلوریان تهرانی
الکترونیکی 
۵۹,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۵۹,۸۰۰ت
subscriptionAvailableتوزیع به زبان ساده اثر محمد بلوریان تهرانی
الکترونیکی 
۷۱,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۷۱,۵۰۰ت
subscriptionAvailableطراحی و توسعه محصول به زبان ساده اثر محمد بلوریان تهرانی
الکترونیکی 
۵۷,۲۰۰ ت
الکترونیکی
۵۷,۲۰۰ت
subscriptionAvailableتبلیغات به زبان ساده اثر محمد بلوریان تهرانی
الکترونیکی 
۸۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۸۴,۵۰۰ت