دانلود کتاب‌های محمدهادی زاهدی

محمدهادی زاهدی

آزمایشگاه کامپیوتر اثر عباسعلی رضائی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت
off
یک پنجره خورشید (نسخه خلاصه) اثر محمدهادی زاهدی
الکترونیکی 
رایگان
الکترونیکی
رایگان
سیستم تصمیم یار اثر محمدهادی زاهدی
الکترونیکی 
۷۵,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۴۰۰ت
off
یک پنجره خورشید اثر محمدهادی زاهدی
الکترونیکی 
رایگان
الکترونیکی
رایگان
off
یک قمقمه دریا اثر محمدهادی زاهدی
الکترونیکی 
رایگان
الکترونیکی
رایگان
off
یک پنجره خورشید اثر محمدهادی زاهدی
الکترونیکی 
رایگان
الکترونیکی
رایگان