دانلود کتاب‌های محمدامین شریفی

محمدامین شریفی

subscriptionAvailableتنهایی اثر محمدامین شریفی
الکترونیکی 
۴۱,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۴۱,۴۰۰ت
subscriptionAvailableگوش‌دادن فعال اثر محمدامین شریفی
الکترونیکی 
۲۳,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۲۳,۴۰۰ت
subscriptionAvailableراهنمای تغییرات اصلی از DSM-4 تا DSM-5 اثر محمدامین شریفی
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتکنیک‌های درمانی اختلال اضطراب فراگیر اثر محمدامین شریفی
الکترونیکی 
۳۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۶,۰۰۰ت
subscriptionAvailableراهنمای بالینی ارزیابی عملکردهای ایگو (EFA) اثر محمدامین شریفی
الکترونیکی 
۴۱,۴۰۰ ت
الکترونیکی
۴۱,۴۰۰ت