دانلود کتاب‌های فرشاد بهاری

فرشاد بهاری

off
٪۵۰
subscriptionAvailableیکصد فن در مشاوره ازدواج و خانواده درمانی اثر کنت دیویس
الکترونیکی off
۹,۲۵۰ ت
الکترونیکی
۱۸,۵۰۰۹,۲۵۰ت
subscriptionAvailableپیش رفتن با همدیگر اثر شرود میلر
الکترونیکی 
۵۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۵۸,۵۰۰ت
subscriptionAvailableدرمان در یک جلسه اثر موشه تالمون
الکترونیکی 
۵۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۵۴,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableاعتیاد مشاوره و درمان اثر فرشاد بهاری
الکترونیکی off
۳۷,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۷۵,۰۰۰۳۷,۵۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableراهنمای ترسیم ژنوگرام خانواده اثر فرشاد بهاری
الکترونیکی off
۱۴,۲۵۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۵۰۰۱۴,۲۵۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableمثلث و مثلث‌سازی در خانواده (الفبای درمان) اثر فرشاد بهاری
الکترونیکی off
۳۶,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۷۲,۰۰۰۳۶,۰۰۰ت
off
٪۵۰
subscriptionAvailableژنوگرام اثر مونیکا مک گلدریک
الکترونیکی off
۴۰,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۸۱,۰۰۰۴۰,۵۰۰ت