دانلود کتاب‌های علی سوری

علی سوری

اقتصاد کلان پیشرفته اثر دیوید رومر
الکترونیکی 
۹۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۷,۰۰۰ت
نظریه اقتصاد کلان اثر میثم رافعی
الکترونیکی 
۹۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتحلیل داده - ستاده اثر علی سوری
الکترونیکی 
۴۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableبلاکچین و بانکداری اثر پیرلوییجی مارتینو
الکترونیکی 
۳۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۰۰۰ت
ریاضیات مالی اثر علی سوری
الکترونیکی 
۱۳۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳۵,۰۰۰ت
دروغ هایی که به خودمان می گوییم اثر جان فردریکسون
الکترونیکی 
۴۷,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۴۷,۵۰۰ت
آمار، احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد (جلد دوم) اثر علی سوری
الکترونیکی 
۹۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۹۸,۵۰۰ت
آمار، احتمال و استنتاج آماری در اقتصاد (جلد اول) اثر علی سوری
الکترونیکی 
۸۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۷,۰۰۰ت
اقتصاد سنجی (جلد سوم؛ تکمیلی) اثر علی سوری
الکترونیکی 
۹۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد بیمه اثر علی سوری
الکترونیکی 
۶۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۶۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableنظریه جدید سبد دارایی و تحلیل سرمایه گذاری (جلد ۲) اثر ادیوین جی. التون
الکترونیکی 
۴۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۷,۰۰۰ت
subscriptionAvailableنظریه بازی ها و کاربردهای اقتصادی اثر علی سوری
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت
اقتصاد سنجی (جلد دوم؛ پیشرفته) اثر علی سوری
الکترونیکی 
۱۱۷,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۷,۰۰۰ت
اقتصادسنجی (جلد اول؛ مقدماتی) اثر علی سوری
الکترونیکی 
۹۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableاقتصاد کلان رفتاری اثر پل گراوی
الکترونیکی 
۴۹,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۹,۰۰۰ت
subscriptionAvailableتا بارگاه جانان اثر علی سوری
الکترونیکی 
۴,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴,۰۰۰ت