مدل های کسب و کار و نوآوری در کسب و کار اثر روح الله عزیزی
الکترونیکی 
۲۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۵۰۰ت
برندینگ و آگاهی از برند اثر روح الله عزیزی
الکترونیکی 
۲۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۸,۵۰۰ت