دانلود و خرید کتاب‌های رضا قراخانلو (الکترونیکی و صوتی)

رضا قراخانلو

مربیگری موفق اثر رینر مارتنز
الکترونیکی 
۲۹۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۲۹۹,۵۰۰ت
نگاهی به سازگاری های سلولی و مولکولی به تمرینات ورزشی اثر رضا قراخانلو
الکترونیکی 
۱۱۴,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۱۴,۵۰۰ت
زمان بندی تمرینات قدرتی در فوتبال اثر رضا قراخانلو
الکترونیکی 
۴۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۴۹,۵۰۰ت
آزمون های سنجش آمادگی جسمانی، مهارتی و روانی اثر رضا قراخانلو
الکترونیکی 
۱۴۹,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۱۴۹,۵۰۰ت
subscriptionAvailableجنبه های عصبی - عضلانی فعالیت بدنی اثر رضا قراخانلو
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت