آماری و مسابقه بزرگ اثر بی. بی. آلستن
الکترونیکی 
۹۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۸,۰۰۰ت
آماری و برادران شب (جلد اول) اثر بی. بی. آلستن
الکترونیکی 
۹۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۸,۰۰۰ت