off
٪۵۰
تنظیم شرایط محیطی اثر امیررضا روحی زاده
الکترونیکی off
۲۶,۲۵۰ ت
الکترونیکی
۵۲,۵۰۰۲۶,۲۵۰ت
هندسه (اقلیدسی) اثر امیررضا روحی زاده
الکترونیکی 
۸۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۸۰,۰۰۰ت
off
٪۵۰
خلاصه مباحث متره و برآورد اثر امیررضا روحی زاده
الکترونیکی off
۳۸,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۷۷,۰۰۰۳۸,۵۰۰ت
خلاصه تاریخ شهر و شهرسازی اثر امیررضا روحی زاده
الکترونیکی 
۸۶,۸۰۰ ت
الکترونیکی
۸۶,۸۰۰ت
تاسیسات مکانیکی ساختمان اثر امیررضا روحی زاده
الکترونیکی 
۴۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۴۰,۰۰۰ت
off
٪۵۰
عناصر و جزئیات اجرای ساختمان اثر امیررضا روحی زاده
الکترونیکی off
۴۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۹۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰ت
مرغ قدم (جلد چهارم) اثر مسعود ریاعی
الکترونیکی 
۳۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۳۰,۰۰۰ت