با کد تخفیف Salam اولین کتابتان را با ۵۰٪ تخفیف از طاقچه دریافت کنید.
مطالعه تطبیقی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

دانلود و خرید کتاب مطالعه تطبیقی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بدون نظر
بدون نظر

برای خرید و دانلود  کتاب مطالعه تطبیقی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات  نوشته  سازمان فناوری اطلاعات ایران  و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر،  اپلیکیشن طاقچه  را رایگان نصب کنید.

معرفی کتاب مطالعه تطبیقی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

کتاب مطالعه تطبیقی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سازمان فناوری اطلاعات ایران به چاپ رسیده است.

این اثر در راستای ارتقای دانش متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و همچنین دانش مردم عادی در حوزه فناوری اطلاعات تهیه و تدوین شده است.

سازمان فناوری اطلاعات ایران با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه‌های رایانه‌ای و ارتباط آنها به یکدیگر و در نهایت اتصال به شبکه های جهانی و با هدف ایجاد زیرساختهای ارتباطی لازم برای تحقق چنین امری و نیز امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی، خدماتی، و برنامه‌های کاربردی داخلی و خارجی تحت عنوان امور دیتا از سال ۱۳۷۰ به عنوان یکی از قسمتهای زیرمجموعه وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز به کار کرد.

هم زمان با تغییر نام وزارت پست و تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۸۲، تغییراتی در سطح شرکت‌های تابعه رخ داد. در این رابطه امور ارتباطات دیتا ضمن تغییر هویت در تابستان ۱۳۸۳به شرکت ارتباطات داده‌ها تغییر نام یافت و در تابستان ۱۳۸۴با توجه به توسعه اهداف وماموریت‌های شرکت، نام آن به شرکت فناوری اطلاعات تغییر نمود.

سازمان فناوری اطلاعات ایران نهادی است دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با ایجاد و بکارگیری سازوکارهای لازم، حوزه ی فناوری اطلاعات کشور از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی را از طریق اعمال سیاست‌ها، مقررات، استانداردها و ... برپایه مصاح، منافع و امنیت ملی و عمومی، سازماندهی، هدایت و راهبری و کنترل می‌نماید و به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منافع و مصالح ملی و سیاست‌های ابلاغی در حوزه فناوری اطلاعات را از طریق نهادها و مجامع بین المللی ذیربط پیگیری می‌نماید.

ماموریت این سازمان عبارت است از هدف گذاری، هدایت، نظارت راهبردی، ساماندهی و توسعه امن، ایمن و پایدارفناوری اطلاعات کشور در راستای تامین منافع، مصالح، امنیت ملی، رفاه عمومی و توسعه همه جانبه و پایدار کشور.

درباره کتاب مطالعه تطبیقی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺷﺪﯾﺪ و ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ، ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راهﮐﺎرﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آنﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻄﺒﯿﻖ دﻫﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد را در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﺷﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ، آنﻫﺎ را در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺪاﯾﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری اﯾﻦ روش ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ روش ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در اداﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺮﮐﺮدن ﺷﮑﺎف ﺑﯿﻦ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ. از اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﻣﻮﺛﺮ در دﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺳﺎزﻣﺎنﻫـــﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد. اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ «ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ»ﻧﺎم اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ، رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آن ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﺸﺮو را ﭘﺮ ﮐﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪ.   

خواندن کتاب مطالعه تطبیقی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

متخصصان و علاقه‌مندان به حوزه فناوری اطلاعات مخاطبان این کتاب‌اند.


نظری برای کتاب ثبت نشده است
بریده‌ای برای کتاب ثبت نشده است

اطلاعات تکمیلی

دسته‌بندی
تعداد صفحات۲۱۶ صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۲/۱۵
شابکundefined
دسته بندی
تعداد صفحات۲۱۶صفحه
نوع فایلPDF
تاریخ انتشار۱۳۹۶/۱۲/۱۵