زمین پوشیده از پر جوجه اثر یو ژنیون
الکترونیکی 
۴۶,۵۰۰ ت
الکترونیکی
۴۶,۵۰۰ت