دانلود و خرید کتاب‌های گای کوهن (الکترونیکی و صوتی)

گای کوهن

مرجع راهبردهای اختیار معاملات اثر گای کوهن
الکترونیکی 
۱۰۸,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۸,۰۰۰ت
رویکرد ساده به اختیار معاملات اثر گای کوهن
الکترونیکی 
۱۰۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۰۰,۰۰۰ت