دانلود کتاب‌های کارن گاریمیلا

کارن گاریمیلا

subscriptionAvailableاصول پایه ای BPM برای مبتدیان اثر کارن گاریمیلا
الکترونیکی 
۲۵,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۵,۰۰۰ت
subscriptionAvailableمبانی مدیریت فرایندهای کسب و کار برای مبتدیان اثر کارن گاریمیلا
الکترونیکی 
۱۳,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۱۳,۰۰۰ت