سنگ هایی در جیبم اثر کئوتر ادیمی
الکترونیکی 
۳۳,۶۰۰ ت
الکترونیکی
۳۳,۶۰۰ت