دانلود کتاب‌های هادی سلطانی

هادی سلطانی

هوش هیجانی موثر بر روابط اجتماعی اثر هادی سلطانی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت
مراحل رشد کودک و وظایف والدین و مربیان اثر سعیده سلطانی
الکترونیکی 
۲۰,۰۰۰ ت
الکترونیکی
۲۰,۰۰۰ت